algemene verkoopsvoorwaarden

Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle aankopen in de Paintfactory Winkels (Paintfactory Gent BV, Paintfactory Antwerpen BV, Paintfactory Hasselt BV, Paintfactory Kortijk NV & BEVEPE BV, alsook de websites www.paintfactory.be & www.maxar.be), hieronder benoemd onder de benaming Paintfactory groep.  

Prijzen

De prijzen voor verf zijn stukprijzen. Indien de verf ingekleurd moet worden zal er een extra kost gerekend worden afhankelijk van de gebruikte basis. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. 

Leveringscondities 

Alle leveringen zijn ex-works. Verzending kan in overleg.  

De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na factuurdatum. Verborgen gebreken dienen binnen één week na de vaststelling ervan gemeld te worden.  Transportschade wordt enkel aanvaard bij vermelding van de schade of de CMR of bij onmiddelijke melding aan de koerier 

Betalingscondities 

Alle facturen zijn contant te betalen. We staan geen korting voor contant toe.  Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend aan 4% per maand en dit vanaf de factuurdatum.   

Voor wat betreft de intrestberekening wordt elke begonnen maand geteld voor een volledige maand. Bij niet tijdige betaling houden wij ons het recht voor alle opdrachten te allen tijde te schorsen tot volledige betaling van alle vervallen en niet vervallen facturen. Per betalingsherinnering die moet worden uitgestuurd om reden van het feit dat de vervaldag van de factuur werd overschreden wordt een forfaitair bedrag aangerekend van € 15,00 + BTW, ter compensatie van de opgelopen kosten. Indien wij geen gebruik maken van deze rechten mag dit niet worden beschouwd als een verzaking eraan, maar integendeel moet dit worden beschouwd als een uitzonderlijke toestand. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 20 %, met een minimum van 250 EUR en een maximum van 1500 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.  

De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun goede staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10 dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend schrijven worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.  

Algemene verkoopsvoorwaarden 


Aangekleurde potten verf kunnen niet worden geretourneerd. Ongeopende, niet aangekleurde verf kan binnen een termijn van 2 maand geretourneerd worden. 

Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, is de verkoper in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de teksten die op (de productcommunicatie, de technische fiches, de verpakking van,…) private label producten van de koper staan. De koper vrijwaart Paintfactory groep voor aanspraken van derden in dit verband.  

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van RPR Gent afdeling Brugge. 

Bij annulering van de bestelling door de koper nadat de uitvoering van de bestelling is aangevat, zal de koper de volledige prijs van de bestelling verschuldigd zijn. 

Een kleurafwijking ten opzicht van de gekozen kleur is steeds mogelijk. De koper is verantwoordelijk voor het controleren en/of testen van de kleur en de glansgraad vooraleer de goederen verwerkt worden. Ons bedrijf kan na verwerking van de goederen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in kleur of glansgraad. 

Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.  

Onze aansprakelijkheid is beperkt als volgt:  

  • Voor zichtbare gebreken is de aansprakelijkheid uitgesloten 

    • Voor verborgen gebreken is de aansprakelijkheid in tijd beperkt tot een maximale termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum. In waarde is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vervanging van het geleverde werk (of het geleverde goed) zonder dat wij ooit voor enige andere of hogere schadevergoeding aansprakelijk kunnen worden gesteld.  

Gevallen van overmacht in het algemeen en alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Paintfactory groep verhinderen, herleiden of een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen Paintfactory groep van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenis in te korten, hetzij de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Bij het beoordelen van de overmacht dient de klant rekening te houden met de structuur van Paintfactory groep . Worden onder meer als dusdanig beschouwd: fysische onmogelijkheid, staking, lockout, onlusten, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden, materiaal, energie,... Paintfactory groep behoudt zich het recht voor om het contract van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.